21 augustus 2017

De aftrekbaarheid van relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een geringe waarde die (bv. met Nieuwjaar, een jubileum, opening nieuwe zaak) kunnen worden aangeboden aan klanten of zakenrelaties.

De bedoeling is hier niet in de eerste plaats om nieuwe klanten te lokken maar om reeds bestaande relaties te onderhouden. Doorgaans is een relatiegeschenk eerder een luxeartikel (bv een boek, wijn, lederwaren).

 

Directe belastingen

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn voor zover het om geschenken van een beperkte waarde gaat.

Waarde < 125 euro
Dan is er geen enkel probleem, wie de genieter ook is. De aankoopprijzen van de geschenken zijn voor 50% aftrekbaar.

Waarde > 125 euro
Als de begunstigde een handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroeper is , dan dient u een fiche 281.50 (nl. “voordeel van alle aard”) op te maken op naam van de begunstigde. Het geschenk is voor u dan wel 100% aftrekbaar maar zal in hoofde van de genieter een belastbaar voordeel zijn wat het geschenk toch heel wat minder aangenaam maakt. Maakt u geen fiche op, dan is het geschenk niet aftrekbaar.

Ook als u een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting bent dient u een fiche 281.50 op te maken. Maakt u geen fiche op, dan blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar op de waarde van het gegeven voordeel wordt een bijzondere aanslag geheven van 309%, de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Deze bijzondere taks mag u wel als beroepskost aftrekken.

 

BTW

De BTW die u betaalt bij de aankoop van uw relatiegeschenken kan u in aftrek brengen wanneer het geschenk “van geringe waarde” is.
Dit wil zeggen dat de waarde per stuk minder dan 50 euro (exclusief BTW) bedraagt en de aftrek niet door andere bepalingen is uitgesloten. Kost uw geschenk 50 euro of meer, dan kan u de BTW niet meer in aftrek brengen (maar  is dan een beroepskost in de directe belastingen).
Wij brengen hier graag in herinnering dat de BTW op rookwaren of sterke drank nooit in aftrek kunnen worden genomen in uw BTW-aangifte.

Volgens een recente circulaire van de administratie (Circ. 2017/C/32 dd. 29/05/2017) zou de aftrek van deze BTW nog slechts eenmaal per kalenderjaar worden toegestaan per handelsrelatie. De vraag kan worden gesteld of dit niet neerkomt op het ongeoorloofd toevoegen van een voorwaarde waarover in de wet met geen woord wordt gerept.


 

Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie in deze presentatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enige andere vraag.