Expertise

Custom advice and support

Van den Berghen Accountants & Tax Consultants offers custom services to optimize the profitability of your business. These services are being remunerated based on a commonly agreed upon fixed monthly fee, an hourly fee or a contingency fee. Mutually agreed upon terms for a fair remuneration ensure a proper collaboration agreement.

 

Start up & Advisory

Het opstarten van een zaak vraagt meer dan u denkt. Naast lef en inzicht is een gedegen financieel plan een eerste vereiste. Van den Berghen Accountants & Fiscale Juristen adviseert en begeleidt u van idee tot realiteit. Samen zoeken wij de meest geschikte juridische vorm, registreren wij uw vennootschap bij Lees meer...

Accountancy

Zonder een correcte boekhouding is uw vennootschap een vogel voor de kat. Het gestructureerd vastleggen van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van uw bedrijf vormt de basis waarop u beleidsmatig kunt verder bouwen. Hoe zit het met de financiële gezondheid van uw onderneming? Maakte u dit jaar winst of verlies? Lees meer...

Reporting

Vertrouwen ligt aan de basis van een succesvolle samenwerking. Door een transparante werking, een open communicatie en de mogelijkheid tot gesprek zal u Van den Berghen Accountants & Fiscale Juristen meer en meer gaan waarderen. Via periodieke rapportering brengen wij samen de gezondheid van uw bedrijf in kaart. Waar zitten Lees meer...

Tax & Legal

Elke onderneming, groot of klein, is onderworpen aan verschillende vormen van fiscaliteit: taksen, belastingen op de opbrengsten van activiteiten alsook indirecte belastingen zoals de BTW. De Belgische en internationale fiscaal-juridische wet- en regelgeving is zeer complex en voor niet-specialisten zeer lastig om te beheersen. Daarom denken wij met u mee, geven Lees meer...

Mergers & Acquisitions

Uw zakelijke speelveld staat niet stil. Soms denkt u aan herstructureren; soms overweegt u een overname of wordt u daarvoor benaderd. Natuurlijk wilt u dan het fijne weten over de mogelijkheden, voorwaarden en voordelen van een belastingvrije fusie of splitsing. Van den Berghen Accountants & Fiscale Juristen begeleidt u discreet Lees meer...

Start up & Advisory

Le démarrage d’une affaire demande plus de temps que vous ne le pensez. À côté du courage et de la perspicacité, un plan financier correct est une première exigence. Van den berghen comptables & juristes droit fiscal vous conseille et vous accompagne de votre idée à la réalité. Ensemble, nous Lees meer...

Start-up & Advisory

Starting a business requires more than you think. Besides entrepreneurship and insight, a sound financial plan is a prerequisite. Van den Berghen Accountants & Tax Consultants can advise and guide you from idea to reality. Together we can look for the most appropriate legal type of business entity, we can Lees meer...

Accountancy

Without proper accounting, your corporation is going nowhere. The structured recording of expenditures, income and financial position of your company is the foundation on which you can build long term. What about the financial health of your company? Did you make a profit this year or a loss? Do you Lees meer...

Accountancy

Sans une comptabilité correcte, votre société est un oiseau pour le chat. L’enregistrement structuré des dépenses, des revenus et de la situation financière de votre entreprise est la base qui vous permettra de construire vos politiques ultérieures. Comment est la santé financière de votre entreprise ? Cette année, réalisez-vous une perte Lees meer...

Reporting

La confiance est à la base d’une collaboration réussie. Par une action transparente, une communication ouverte et la possibilité de converser, vous apprécierez de plus en plus van den berghen comptables & juristes droit fiscal. Par des rapports périodiques, nous cartographions la santé de votre entreprise ensemble. Nous détectons où Lees meer...

Reporting

Trust is the basis of a successful collaboration. Through operating transparently, open communication and the choice to discuss matters, you can learn more and more what value Van den Berghen Accountants & Tax Consultants can bring to the table. Through periodic reports we map out the health of your business. Lees meer...

Tax & Legal

Every company, big or small, is subject to various forms of taxation: fees, taxes on income from operations as well as indirect taxes such as VAT (European sales tax). The Belgian and international tax laws and regulations are very complex and very difficult for non-specialists to master. We can think Lees meer...

Tax & Legal

Toute entreprise, petite ou grande, est soumise à différentes formes de fiscalité : taxes, impôts sur les revenus des activités ainsi qu’impôts indirects comme la TVA. La législation juridique fiscale internationale et Belge est très complexe et est très compliquée à gérer pour des non-spécialistes. C’est pourquoi nous réfléchissons avec vous, Lees meer...

Mergers & Acquisitions

Votre affaire n’est pas un terrain inerte. Parfois, vous pensez à restructurer ; parfois vous envisagez une reprise ou vous êtes approché à ce propos. Bien entendu, vous voulez alors savoir toutes les possibilités, les conditions et avantages d’une fusion ou scission exonérée d’impôt. Van den berghen comptables & juristes droit Lees meer...

Mergers & Acquisitions

Your business playing field is always evolving. Sometimes you may think of restructuring; sometimes you may be considering a takeover or you may be approached about one. But you obviously then want to have a clear view on the possibilities, terms and conditions as well as benefits of a tax-free Lees meer...