19 maart 2020

Huidige overheidsmaatregelen inzake COVID-19

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen, afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, vervangingsinkomen, …

Wij informeren jullie hierbij over de mogelijke tegemoetkomingen en premies waarover (momenteel) duidelijkheid bestaat (tot nieuwe beslissingen inzake vanuit de overheid worden gecommuniceerd).

COVID-19

In gevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle restaurants, cafés en discotheken gesloten sinds 13/03/2020 middernacht tot en met 03/04/2020 middernacht. Alle winkels, op supermarkten na, zullen (tot op heden enkel) in het weekend moeten sluiten maar ook andere werkgevers zullen de economische gevolgen van het coronavirus ondervinden.

OVERZICHT TUSSENKOMSTEN EN HULPMAATREGELEN:

 1. Aanvraag tijdelijke werkloosheid door overmacht bij de RVA; (wordt hieronder in apart onderdeel besproken)
 2. Aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij de RVA; (wordt hieronder in apart onderdeel besproken)
 3. Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen; www.rsz.be (zie bijlage)
 4. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen; www.rsvz.be (zie bijlage)
 5. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht); www.rsvz.be (zie bijlage)
 6. Afbetalingsplan fiscus (bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, voorafbetaling zelfstandigen); https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 7. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten;
 8. Vlaamse overheid;

Voor de handelszaken die volledig moeten sluiten (zoals discotheken, cafés en de eetzalen van restaurants…) voorziet de Vlaamse overheid een forfaitaire premie van 4000 EUR.

Voor de andere handelszaken en winkels die enkel in de week open mogen blijven, maar niet in het weekend voorziet de Vlaamse overheid een forfaitaire premie van 2000 EUR.

Voor alle bedrijven zou daar 160 EUR per dag bijkomen als ze langer dan 21 dagen moeten sluiten.

1 | TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VOOR PERSONEEL

Hieronder volgen de laatste richtlijnen die de RVA op 15/3/2020 heeft gepubliceerd op haar website.

A. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Zaken die die ten gevolge van deze opgelegde maatregel volledig gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden.

Voor de zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bijvoorbeeld de detailhandel) of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (ook al zou dit, omdat er voor de betrokken dag geen opgelegde sluiting is, te wijten zijn aan een daling van het werkvolume) eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 3/04/2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek opmerkingen moet zijn vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid. Vraag uw sociaal secretariaat om deze aangifte voor u te doen.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 3/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

Verder blijven de volgende instructies van toepassing :

 • De werknemer die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijft en die, op het einde van zijn verblijf, niet naar België kan terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) of die naar België is teruggekeerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet op de voorziene datum kan hervatten.
 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus in andere gebieden – bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio – kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.
 • Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. Uw sociaal secretariaat doet deze aangifte normaal voor de werkgevers.

Daarnaast moeten de werkgevers, die de overmacht inroepen en die niet vallen onder de verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting, ook (bij voorkeur om dezelfde dag als die van de elektronische mededeling) per post of bij voorkeur per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau een dossier, namelijk een verklaring met, zo nodig, de bewijsstukken, indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

De beslissing over de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt genomen binnen de drie dagen na ontvangst van het volledig dossier door de RVA.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30/06/2020 (behalve voor de specifieke situatie van de opgelegde sluiting tot en met 3/04/2020).

Opmerking

Het louter feit dat de werknemer terugkeert uit een land dat getroffen is door het coronavirus, of het louter feit dat de werknemer in contact gekomen is met een persoon die uit een getroffen zone komt, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos wegens overmacht te stellen. De beslissing om niet te werken mag dus niet afhangen van een unilaterale beslissing genomen door de werkgever of de werknemer.

Hieruit volgt dat bedrijven die ‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken door het coronavirus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen aanvragen. Het gaat hier niet om een door een bevoegde overheid of instantie opgelegd verbod om te werken of zich te verplaatsen.

Voorbeeld

Werknemers die terugkeren van een zakenreis of een vakantie uit een risicogebied en dit uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, dit ofwel op hun eigen verzoek ofwel op vraag van hun werkgever (zonder medisch advies – zie hieronder): dit is geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de werknemers telewerken.

Indien de werknemer daarentegen op advies van de bedrijfsarts thuis in quarantaine wordt geplaatst in afwachting van een eventuele test, of een attest van de huisarts kan voorleggen dat hem verbiedt om te gaan werken, zonder dat hij ziek is, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegestaan voor de dagen van opgelegde quarantaine.

B. Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen … (bijvoorbeeld bedrijven uit de horecasector, de toeristische sector, de hotelsector, de evenementensector, reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen, dienstencheque-ondernemingen … ) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. De werkgever moet dan een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Uw sociaal secretariaat doet deze aangifte voor u (zie ook verder onderaan).

Bij de economische redenen wordt vermeld ‘CORONAVIRUS’. De directeur van het werkloosheidsbureau kan een afwijking toestaan op de indieningstermijn indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden. De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. De werkgever vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen. Sodiwe doet deze aangifte kosteloos voor de werkgevers (zie ook verder onderaan).

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden.

Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart door een kopie van de aanvraag tot erkenning bij de Minister te bezorgen aan de RVA.

De beslissing over de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken wordt genomen binnen de drie dagen na de ontvangst van het volledig dossier bij de RVA.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).

Tot 30/06/2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken heeft bovenop zijn werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minstens 2 euro per dag dat hij economisch werkloos wordt gesteld, betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Opmerking: Normaal doet uw sociaal secretariaat deze aangiftes voor u.

Indien zij dit niet zouden kunnen, kan u de aangiftes zelf doen maar daarvoor moet men reeds geregistreerd zijn als gebruiker op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Als u als nieuwe gebruiker beschikt over een eID-lezer en uw eID pin-code kent of als u de Itsme-toepassing gebruikt kan de toegang snel toegekend worden (10 minuten).

Als dit niet het geval is en u wil met een user-id en paswoord werken dan moet u rekenen op een doorlooptijd van 10 dagen. Dat is in deze context niet aangewezen.

www.socialsecurity.be  –> kies onderdeel “Onderneming” –> kies knop “Naar alle online diensten” –> Kies Tijdelijke werkloosheid.

Er is een duidelijke handleiding downloadbaar die u stap voor stap uitlegt hoe de aangifte verloopt: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/documents/ppt/ctw_demo_N.ppt

Indien u voor deze weg opteert, informeert u nadien best ook uw contactpersoon bij uw sociaal secretariaat.

www.rva.be

2 | VLAIO

Het Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen voorziet een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen.

– De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

– Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

– Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal in de week van 16/3 beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat dan hier je mailadres achter.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

3 |  Sociale bijdragen zelfstandigen

Voor de sociale kwartaalbijdragen van de zelfstandigen en werkgevers zal de belangrijkste maatregel het uitstel van betaling vormen:

– Uitstel voor het 1ste en 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 31/03/2020

– Uitstel voor het 2de kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020

De aanvraag tot uitstel moet gericht worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds met vermelding van het gewenste kwartaal, naam + voornaam en woonplaats van de zelfstandige, naam en zetel van het bedrijf en het ondernemingsnummer.

Het 1ste kwartaal 2020 zal uitstel van betaling krijgen tot 31 maart 2021 en het 2de kwartaal zal betaald moeten worden vóór 30 juni 2021.

Indien u een overzicht wenst te ontvangen van alle verdere steunmaatregelen die in dit kader beschikbaar zijn (vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen / afschaffing carensperiode / overbruggingsrecht), volstaat het om ons een mail te sturen: info@vandenberghen.com

Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.