2 maart 2017

Slim sparen in uw vennootschap?

Leg een liquidatiereserve aan

Er zijn verschillende manieren om in uw vennootschap aan vermogensopbouw te doen. Zo is er onder meer  de VAPZ en de groepsverzekering.

Graag lichten wij ook de aanleg van een liquidatiereserve toe.

KMO-vennootschappen kunnen hun winsten opnemen in een liquidatiereserve op het passief van de balans. De liquidatiereserve laat een aandeelhouder natuurlijke persoon toe om de vennootschapswinsten op termijn uit te keren met een aanzienlijke belastingbesparing.

De toepassing van de maatregel vereist een winstpositie van het boekjaar. Nadat er vennootschapsbelasting is betaald op de eventueel gerealiseerde fiscale winst (33,99%, tenzij de vennootschap de verlaagde belastingtarieven kan genieten) kan er geopteerd worden om een liquidatiereserve aan te leggen.

In geval van een dividend uitkering aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon, is het dividendinkomen in principe belastbaar aan 27%. De belasting wordt door de vennootschap ingehouden via een roerende voorheffing. Deze voorheffing is in principe de eindbelasting zodat de aandeelhouder het dividendinkomen niet moet aangeven in zijn belastingaangifte in de personenbelasting.
Door aanleg van een liquidatiereserve wordt het tarief van deze roerende voorheffing verlaagd van 27% naar 10%.

Deze afzonderlijke aanslag wordt betaald via de gewone aangifte in de vennootschapsbelasting.
Indien de vennootschap na het aanleggen van een liquidatiereserve werkelijk wordt ontbonden en vereffend, dan is er geen aanvullende belasting verschuldigd bij uitkering van de liquidatiereserve zodat de totale belastingdruk 10% bedraagt, of een belastingbesparing van 17%. De termijn van vijf jaar is hier dan niet van toepassing.

Bij een liquidatie binnen of na de eerste vijf jaren na het aanleggen van de liquidatiereserve zal geen aanvullende belasting verschuldigd zijn.

Bij een uitkering van de liquidatiereserve buiten vereffening dient men rekening te houden met een bijkomende heffing, die varieert naargelang de uitkering plaats vindt binnen de vijf jaar na de aanleg van de reserve of niet:
– 5%: als de dividenduitkering plaatsvindt na het verstrijken van vijf jaar te rekenen vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de boeking op de liquidatiereserve is gebeurd. U bespaart zodoende 12% aan belastingen uit (15% ipv 27%).
– 17 %: als de dividenduitkering plaatsvindt binnen de vijf jaar te rekenen vanaf het einde van het belastbaar tijdperk waarvoor de boeking op de liquidatiereserve is gebeurd. Dan vervalt dus elk voordeel-besparing.

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft in dit verband. Wij helpen u graag verder.


Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie in deze presentatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enig andere vraag.