20 augustus 2019

Tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 20% tot en met 31.12.2019!

Om nieuwe investeringen aan te moedigen werd de eenmalige investeringsaftrek van 8% verhoogd tot 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dit tarief geldt zowel voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen.

In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. ‘Leasing’ komt ook in aanmerking.

Volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:

•niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;;
•activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid;
•de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
•de bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
•de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
•activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, … (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit (zie financien.belgium.be);
•activa waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen;
•activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken.

Indien u een investering in de nabije toekomst noodzakelijk acht die in aanmerking komt om van deze fiscale gunstmaatregel te genieten raden wij u aan te overwegen om die nog dit kalenderjaar te doen en zodoende hiervoor in aanmerking te komen.