2 maart 2017

Tips and tricks voor start ups. Even herhalen:

Tax shelter voor startende KMO’s

Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% in de personenbelasting voor natuurlijke personen, indien wordt geinvesteerd in het kapitaal van startende ondernemingen.
De investering in het kapitaal kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Een rechtstreekse investering is een inbreng in geld in ruil voor nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De investering kan ook onrechtstreeks door in te schrijven op deelrechten op naam van een erkend startersfonds dat de aldus ingezamelde gelden op zijn beurt belegt in nieuwe aandelen uitgegeven door startende KMO-vennootschappen
De belastingvermindering bedraagt 30% (voor een micro-entiteit is dit 45%). Het fiscaal voordeel wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van € 100.000. Die grens moet per belastingplichtige en per jaar worden beoordeeld. Het voordeel is bovendien slechts van toepassing zolang de participatie van de investeerder niet meer bedraagt dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Als de aandelenparticipatie dat percentage overschrijdt, kan de investeerder zich voor het excedent niet beroepen op de belastingvermindering. De belastingplichtige dient de aandelen ook voor minimaal vier jaar te houden (behoudens overlijden), zo niet wordt de belastingvermindering pro rata teruggenomen.De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.
De programmawet van 10 augustus 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015.

 

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende KMO (werkgevers)

KMO vennootschappen of eenmanszaken met personeel kunnen vanaf 1 augustus 2015 een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de personeelsbezoldigingen behouden en niet doorstorten naar de Schatkist.
Het moet gaan om een ‘startende’ KMO vennootschap of eenmanszaak. De werkgever is een ‘starter’ indien hij ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De vrijstelling van doorstorting bedraagt 10% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling is zelfs 20% voor micro-entiteiten. De vrijstelling geldt alleen voor de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers.
De programmawet van 10 augustus 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015.


Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enig andere vraag.