21 augustus 2017

Uw IPT belast aan 10% of 16,5%?

De meeste zelfstandigen met een vennootschap hebben doorgaans een individuele pensioenvoorziening of zgn. IPT aangelegd om op die manier een bijkomend pensioen op te bouwen bovenop het wettelijke. De premies zijn immers fiscaal volledig aftrekbaar voor uw vennootschap en bij uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd volgt er in principe een eindbelasting van 16,5%. Indien u tot die pensioenleeftijd ‘effectief actief’ bent, dan bedraagt de belasting slechts 10%. De minister van Financiën heeft onlangs verduidelijkt wat “effectief actief” betekent.

Het belastingtarief bij een uitkering van een IPT wordt bepaald afhankelijk van de leeftijd die u heeft wanneer u deze opneemt. U betaalt minstens 16,5% belasting bij een uitkering voor de pensioengerechtigde leeftijd. Neemt u die echter op bij de pensioengerechtigde leeftijd van thans 65 jaar, dan betaalt u op de uitkering daarvan privé slechts 10% belasting.

De voorwaarde is dan wel dat u tot die leeftijd van 65 jaar effectief actief bent. In de praktijk houdt de fiscus hier rekening met een periode van 3 jaren voorafgaand aan uw pensioenleeftijd (ofwel thans vanaf uw 62 jaar). Tijdens die periode moet u ononderbroken effectief actief gebleven zijn

De vraag is uiteraard wat dan onder ‘effectief actief’ moet worden verstaan om van de verlaagde eindbelasting van 10% gebruik te kunnen maken. De minister heeft dit onlangs verduidelijkt. Het volstaat dat u tijdens die periode onafgebroken aangesloten bent geweest bij een sociaal verzekeringsfonds en dat u sociale bijdragen betaald heeft zoals die gelden voor een zelfstandige in hoofdberoep. Heeft u tijdens die periode uw zelfstandige activiteit volledig moeten stopzetten tengevolge van arbeidsongeschiktheid die erkend werd door een adviserend geneesheer van het ziekenfonds waar u bent aangesloten, dan is dat geen hinderpaal. Een dergelijke periode wordt gelijk gesteld.

De omvang van uw zelfstandige activiteit en/of hoeveel inkomsten u daaruit genoten heeft gedurende de laatste drie jaren, is dus van geen enkel belang. U moet bijgevolg geen bewijs leveren dat u effectief werkzaam bent geweest. Het betalen van de sociale bijdragen volstaat.

 


 

Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie in deze presentatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enige andere vraag.