14 september 2018

Voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning

Door publicatie van de circulaire van 15 mei 2018 (2018/C/57) liet de administratie weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak die herhaaldelijk heeft geoordeeld dat het onderscheid in de forfaitaire raming naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel (vennootschap of natuurlijk persoon) strijdig was met het gelijkheidsbeginsel in onze grondwet. Wij verwijzen hier onder meer naar de arresten van de Hoven van beroep te Gent dd 24 mei 2016 en Antwerpen dd 24 januari 2017 en 27 juni 2017.

De administratie aanvaardt nu dat het voordeel van alle aard woning, bij een terbeschikkingstelling door een vennootschap, mag berekend worden op basis van het geïndexeerd KI x 100/60 (zoals bij een terbeschikkingstelling door natuurlijke personen).

Dit in tegenstelling tot de vroegere formule van toepassing voor vennootschappen:

  • geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 (bij een KI kleiner dan EUR 745);
  • geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 (bij een KI kleiner dan EUR 745).

Voorlopig wordt dus geen vermenigvuldigingsfactor meer toegepast, uiteraard een zeer voordelige raming voor alle betrokkenen.

Daar de klepel in deze situatie doorslaat in het voordeel van de belastingplichtige, is het geen verrassing dat deze manier van werken slechts tijdelijk van toepassing zal blijven. Inmiddels is er reeds sprake van wetgevende initiatieven om een nieuwe niet-discriminerende regeling uit te werken die de marktwaarde benadert en voor de overheid budgetneutraal is.

Nieuwe formule – Factor 2

De regeringsgesprekken hebben voorlopig tot volgende logische oplossing geleid: het belastbaar voordeel van alle aard uit de terbeschikkingstelling van een woning zal gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2, ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtspersoon, en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen.

Wellicht verdwijnt ook het onderscheid gemaakt naargelang het kadastraal inkomen van de

Woning, de factor 1,25 en factor 3,8 zullen dus verdwijnen. Dit ten nadele van de vennootschappen die een woning ter beschikking stelden met een KI kleiner dan EUR 745 en ten voordele van de vennootschappen die een woning ter beschikking stelden met een KI groter dan EUR 745

Er is nog niets beslist omtrent een datum van mogelijke inwerkingtreding. Dit kan in principe nog retroactief vanaf 01.01.2018  bij een wetgevend ingrijpen voor 31.12.2018. Het kan evengoed later zijn. Van zodra hieromtrent meer informatie beschikbaar is stellen wij u hiervan op de hoogte!

De in deze presentatie verstrekte informatie is algemeen-informatief en mede gebaseerd op informatie die ons door onafhankelijke derden werd verstrekt. Hoewel met de grootste zorg samengesteld, mag zij niet beschouwd worden als juridisch-fiscaal advies en kan u er geen rechten aan ontlenen. Van den Berghen is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en de eventuele gevolgen hiervan. De inhoud van deze presentatie mag bovendien niet verspreid worden zonder toestemming van de auteurs. Wij nodigen u uit om uw individueel dossier te laten onderzoeken door onze juristen indien u concrete vragen hebt bij deze materie.